ފޮޓޯ އަލްބަމް

ބައިނަލްއަޤުވާމީ ތިމާވެށީގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ބައިސްކަލު ބުރުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުން

4 ޖޫން 2022

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

‎ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅި ބަދަލުކޮށް، ތިމާވެށްޓާ ރައްޓެހި ގޮތްތައް ހޯދައި، އެ ގޮތްތަކަށް ދިރިއުޅެން ޖެހޭކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ވިދާޅުވެއްޖެ
4 ޖޫން 2022, ޚަބަރު
The Vice President urges public support for administration’s waste management initiatives
04 June 2022, Press Release