ފޮޓޯ އަލްބަމް

ދިގު މުއްދަތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށް ޚިދުމަތް ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅުންގެ ޚިދުމަތުގެ އަގުވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވެވި ޙަފުލާ

2 ޖޫން 2022

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

The President to honour long-serving employees of the President’s Office
02 June 2022, Press Release
އެވަގުތަކު އޮންނަ ސަރުކާރެއްގެ ސިޔާސަތުތަކާ އެއްގޮތަށް ޤައުމު ހިންގެވުމުގެ އެންމު މުހިންމު ދައުރު އަދާކުރެއްވީ ރައީސް އޮފީހުގެ ގިނަދުވަސްވީ މުވައްޒަފުން- ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
2 ޖޫން 2022, ޚަބަރު
Long-serving employees of the President’s Office are instrumental in realising the policies of successive administrations, says the President
02 June 2022, Press Release