ފޮޓޯ އަލްބަމް

66 ވަނަ ޤައުމީ ސްކައުޓް ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުން

30 މޭ 2022

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ސްކައުޓް ހަރަކާތް ރާއްޖޭގައި މިހާރަށްވުރެ ފުޅާ ކުރެވިއްޖެނަމަ ދިވެހި މުޖްތަމަޢުގެ ތެރޭގައި ހުރި އިޖްތިމާޢީ ގިނަ މައްސަލަތަކަށް ޙައްލުހޯދޭނެކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
30 މޭ 2022, ޚަބަރު
Scouting can help tackle a multitude of social issues, says the President
30 May 2022, Press Release