ފޮޓޯ އަލްބަމް

ބައެއް ޤައުމުތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ސަފީރުން ޢައްޔަނު ކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު

30 މޭ 2022

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ޖަޕާނަށާއި، ބެލްޖިއަމަށާއި ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަނަށް ދެ ސަފީރަކު ޢައްޔަނު ކުރައްވައި މަޤާމުގެ ފަތްކޮޅު ދެއްވައިފި
30 މޭ 2022, ޚަބަރު
The President appoints two ambassadors to Japan, Belgium and the EU
30 May 2022, Press Release