ފޮޓޯ އަލްބަމް

‎"މަޖީދިއްޔާ ފޮރ ނޭޗަރ" ގަސް އިންދުމުގެ ޕުރޮގުރާމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުން

28 މޭ 2022