ފޮޓޯ އަލްބަމް

ވިއަވަތި ރާއްޖެ ކޮންފަރެންސްގެ ތިންވަނަ ސެޝަން

29 މޭ 2022

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ކައުންސިލުތަކުން އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީތަކަށް މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް އެއްބާރުލުންދީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެއްވުމަށް ކައުންސިލަރުންގެ ކިބައިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެދިވަޑައިގެންފި
29 މޭ 2022, ޚަބަރު
The President urges local councils for more substantial support to WDCs
29 May 2022, Press Release