ފޮޓޯ އަލްބަމް

ވިއަވަތި ރާއްޖެ ކޮންފަރެންސްގެ ދެވަނަ ސެޝަން

28 މޭ 2022

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ބިނާވެށި ޕްލޭން ހެދުމަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ދަތިތަކާ ގުޅޭގޮތުން މިއަދު ވިއަވަތި ރާއްޖެ ކޮންފަރެންސްގައި ކުރެވުނު މަޝްވަރާގެ އަލީގައި އެކަމަށް ގޮތްތަކެއް ހޯއްދެވޭނެ ކަމަށް ދެކެވަޑައިގަންނަވާކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
28 މޭ 2022, ޚަބަރު
The President confident in resolving issues related to land-use plans
28 May 2022, Press Release