ފޮޓޯ އަލްބަމް

ބަންގްލަދޭޝް ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ އަރިހަށް އިޙުތިރާމުގެ ޒިޔާރާތެއް ކުރެއްވުން

25 މޭ 2022

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

The Bangladeshi High Commissioner pays a courtesy call on the Vice President
25 May 2022, Press Release
ބަންގްލަދޭޝް ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅުއްވި އައު ސަފީރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
25 މޭ 2022, ޚަބަރު