Photo Album

The Third Session of the “Executive Enhancement and Enrichment Programme 2021-2023”

18 May 2022

Related Articles

"ޗައިލްޑް ސޭފްގާޑިން ޕޮލިސީ" އަކީ ކުޑަކުދިން ޝާމިލްވާ ހުރިހާ ހަރަކާތެއްގައި އެ ކުދިންނަށް ޙިމާޔަތާއި ރައްކާތެރިކަން ހޯދައިދިނުމަށް އެޅިގެންދާ އިތުރު ބާރަކަށް ވާނެކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
18 މޭ 2022, ޚަބަރު
The "Child Safeguarding Policy" is an additional step in ensuring complete safety and protection for all children, says the President
18 May 2022, Press Release
"އެގްޒެކެޓިވް އެންހާންސްމަންޓް އެންޑް އެންރިޗްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް 2021- 2023"ގެ ތިންވަނަ ސެޝަން ބާއްވައިފި
18 މޭ 2022, ޚަބަރު
The President’s Office and CSTI hold third session of the "Executive Enhancement and Enrichment Programme"
18 May 2022, Press Release