ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންއަށް މެންބަރަކު ޢައްޔަންކުރެއްވުން

11 މޭ 2022

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

The President appoints a member to the JSC
11 May 2022, Press Release
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުކަމަށް އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ނިޔާޒް، ޢައްޔަން ކުރައްވައިފި
11 މޭ 2022, ޚަބަރު