ފޮޓޯ އަލްބަމް

ޖަޕާނު ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރާތެއްކުރެއްވުން

25 އޭޕްރިލް 2022

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

The Japanese Ambassador pays a courtesy call on the Vice President
25 April 2022, Press Release
ޖަޕާނު ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި
25 އޭޕްރިލް 2022, ޚަބަރު