ފޮޓޯ އަލްބަމް

އ.ދ.ގެ ރެޒިޑެންޓް ކޯޑިނޭޓަރ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ އަރިހަށް އިޙުތިރާމުގެ ޒިޔާރާތެއް ކުރެއްވުން

24 އޭޕްރިލް 2022

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

The UN Resident Coordinator pays courtesy call on the Vice President
24 April 2022, Press Release
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ އަރިހަށް އ.ދ. އިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ރެޒިޑެންޓް ކޯޑިނޭޓަރ އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
24 އޭޕްރިލް 2022, ޚަބަރު