ފޮޓޯ އަލްބަމް

ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި އިމާރާތްކުރާ ކީރިތި ޤުރުއާނާބެހޭ މަރުކަޒުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުން

23 އޭޕްރިލް 2022

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ޢިމާރާތްކުރާ ކީރިތި ޤުރްއާނާ ބެހޭ މަރުކަޒުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފަށްޓަވައިދެއްވައިފި
23 އޭޕްރިލް 2022, ޚަބަރު
Vice President commences Fuvahmulah City Quran Centre project
23 April 2022, Press Release