ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އޮނަރަރީ ކޮންސުލްސް ސްކޮލަރޝިޕް ޕްރޮގްރާމް އިފްތިތާޙުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުން

19 އޭޕްރިލް 2022

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

The President inaugurates the Honorary Consuls Scholarship Programme
19 April 2022, Press Release
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އޮނަރަރީ ކޮންސުލްސް ސްކޮލަރޝިޕް ޕްރޮގްރާމް އިފްތިތާޙް ކޮށްދެއްވައިފި
19 އޭޕްރިލް 2022, ޚަބަރު