ފޮޓޯ އަލްބަމް

އިންޑިޔާގެ ޗީފް އޮފް ނޭވަލް ސްޓާފް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙުތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރެއްވުން

19 އޭޕްރިލް 2022

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

The Chief of the Naval Staff of India pays a courtesy call on the President
19 April 2022, Press Release
އިންޑިއާގެ ޗީފް އޮފް ދަ ނޭވަލް ސްޓާފް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
19 އޭޕްރިލް 2022, ޚަބަރު