ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، ދުބާއީ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ފައިނަލްގައި ވާދަކުރެއްވި އަލްޙާފިޡް އަޙްމަދު ނަބީޙު ޢަބްދުލްޤާދިރާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން

18 އޭޕްރިލް 2022

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، ދުބާއީ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޤުރުއާން ކޮމްޕެޓިޝަންގެ ފައިނަލިސްޓް އަލްޙާފިޡް އަޙްމަދު ނަބީޙް ޢަބްދުލްޤާދިރާއި ބައްދަލުކުރައްވައި ހިތްވަރުދެއްވައިފި
18 އޭޕްރިލް 2022, ޚަބަރު
The Vice President meets with Dubai International Quran Competition finalist Al-Hafiz Ahmed Nabeeh Abdul Qadir
18 April 2022, Press Release