ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ފޭދޫ ސްކޫލަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވުން

27 މާރިޗު 2022

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން، މަރަދޫ ސްކޫލްގައި އަލަށް ޢިމާރާތްކުރި 12 ކްލާސްރޫމްގެ ޢިމާރާތް އިފްތިތާޙްކޮށްދެއްވައިފި
27 މާރިޗު 2022, ޚަބަރު
First Lady inaugurates building with 12 new classrooms in S. Maradhoo School
27 March 2022, Press Release