ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އައްޑޫ ސިޓީގެ މަގުހެދުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފަށްޓަވައިދެއްވުން

27 މާރިޗު 2022

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އައްޑޫ ސިޓީ ގެ މަގުހެދުމުގެ ބޮޑު މަޝްރޫޢުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ރަސްމީގޮތުން ފަށްޓަވައިދެއްވައިފި
27 މާރިޗު 2022, ޚަބަރު
The President officially launches work on the biggest road development project in Addu City
27 March 2022, Press Release