ފޮޓޯ އަލްބަމް

އިންޑިޔާގެ މިނިސްޓަރ އޮފް އެކްސްޓަރނަލް އެފެއަރޒް ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރެއްވުން

27 މާރިޗު 2022

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Minister of External Affairs of India pays a courtesy call on the President
27 March 2022, Press Release
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް، އިންޑިޔާގެ މިނިސްޓަރ އޮފް އެކްސްޓަރނަލް އެފެއާޒް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
27 މާރިޗު 2022, ޚަބަރު