ފޮޓޯ އަލްބަމް

ތުރުކީވިލާތުގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙުތިރާމުގެ ޒިޔާރާތެއް ކުރެއްވުން

30 ޖަނަވަރީ 2022

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

The Minister of Foreign Affairs of Turkey pays a courtesy call on the President
30 January 2022, Press Release
ތުރުކީވިލާތުގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް، ރައިސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
30 ޖަނަވަރީ 2022, ޚަބަރު