ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާގެ ނައިބު ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗް ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވުން

23 ޖަނަވަރީ 2022

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Vice President attends the President's Cup final
23 January 2022, Press Release
‎ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗު ބައްލަވާލައްވާ، މުބާރާތުގެ ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
23 ޖަނަވަރީ 2022, ޚަބަރު