ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެކްސްޕޯ 2020 ދުބާއީއަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވުން

17 ޖަނަވަރީ 2022

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

The President tours Expo 2020 Dubai
17 January 2022, Press Release
ރައިސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދުބާއީ އެކްސްޕޯ 2020އަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައި އެކްސްޕޯ ބައްލަވާލައްވައިފި
17 ޖަނަވަރީ 2022, ޚަބަރު