ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެކުވެރި ޢަރަބި އިމާރާތަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއްގައި ފުރާވަޑައިގެންނެވުން

16 ޖަނަވަރީ 2022

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

President departs to the UAE for ADSW opening
16 January 2022, Press Release
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، "އަބޫދާބީ ސަސްޓެއިނަބިލިޓީ ވީކް" ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުމަށް ޔޫ.އޭ.އީ އަށް ފުރާވަޑައިގެންފި
16 ޖަނަވަރީ 2022, ޚަބަރު