Photo Album

President visits N. Magoodhoo Island

05 January 2022

Related Articles

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ނ. މަގޫދޫ ރައްޔިތުންނާއި، ކައުންސިލާއި، އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: ބޮޑު ރަށެއް ކުޑަ ރަށެއް ތަފާތު ނުކުރުއްވައި ހުރިހާ ރަށަކަށް ވެސް އިސްކަންދެއްވާތީ އެ ކަން ބަލައިގަންނަ ކަމުގައި ކައުންސިލުން ވިދާޅުވި
5 ޖަނަވަރީ 2022, ޚަބަރު
ސަރުކާރުގެ ތަރައްޤީގެ ސިޔާސަތުތައް ތަރުތީބުކޮށްފައި ވަނީ ސީދާ ރައްޔިތުންނަށް ނަފާ ލިބޭ ގޮތަށް – ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
5 ޖަނަވަރީ 2022, ޚަބަރު
Administration’s policies centre on the greater welfare of the nation, says the President
05 January 2022, Press Release