ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު އައި.އޯ.ސީ. ކޮންފަރެންސްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުމަށް ޔޫ.އޭ.އީއަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުން

7 ޑިސެންބަރު 2021

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Vice President concludes trip to the United Arab Emirates to attend IOC 2021
07 December 2021, Press Release
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު އައި.އޯ.ސީ. ކޮންފަރެންސްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުމަށް ޔޫ.އޭ.އީއަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވައިލައްވައިފި
7 ޑިސެންބަރު 2021, ޚަބަރު