ފޮޓޯ އަލްބަމް

ބަންގްލަދޭޝްގެ ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރެއްވުން

28 ނޮވެންބަރު 2021

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Bangladeshi Foreign Secretary pays courtesy call on Vice President
28 November 2021, Press Release
ބަންގްލަދޭޝްގެ ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
28 ނޮވެންބަރު 2021, ޚަބަރު