ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، ބަނގްލަދޭޝްގެ ރައީސްއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

23 ނޮވެންބަރު 2021

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Vice President calls on the President of Bangladesh
23 November 2021, Press Release
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، ބަންގްލަދޭޝްގެ ރައީސްގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
23 ނޮވެންބަރު 2021, ޚަބަރު