ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ ޝަރަފުގައި ބަނގްލަދޭޝްގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ދެއްވި ރޭގަނޑުގެ ޚާއްޞަ ޖާފަތުގައި އެމަނިކުފާނު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުން

22 ނޮވެންބަރު 2021

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، ބަންގްލަދޭޝްގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް އާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި
22 ނޮވެންބަރު 2021, ޚަބަރު