ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، ބަނގްލަދޭޝްގެ ބަންގްބަންދު މިއުޒިއަމް ބައްލަވާލެއްވުން އަދި މެހުމާނުން ސޮއިކުރައްވާ ފޮތުގައި ސޮއިކުރެއްވުން

22 ނޮވެންބަރު 2021

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، ބަންގްލަދޭޝްގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް އާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި
22 ނޮވެންބަރު 2021, ޚަބަރު