ފޮޓޯ އަލްބަމް

ސެނަގަލް ސަރުކާރުން ކަނޑައެޅުއްވި އާ ސަފީރު، އެމަނިކުފާނުގެ ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އެރުވުން

22 ނޮވެންބަރު 2021

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

New Ambassador of Senegal presents credentials to the President
22 November 2021, Press Release
ސެނަގަލް ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅުއްވި އައު ސަފީރު، އެމަނިކުފާނުގެ ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އަރުވައިފި
22 ނޮވެންބަރު 2021, ޚަބަރު