ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ކީރިތި ޤުރުއާނާބެހޭ ޤައުމީ މަރުކަޒުގެ ދަސްވެނިވުމުގެ ހަފްލާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން

20 ނޮވެންބަރު 2021

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ދީނީ ޢިލްމު ރާއްޖޭގައި މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް ފެތުރުމަށް މި ސަރުކާރުން އިސްކަންދޭނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
20 ނޮވެންބަރު 2021, ޚަބަރު