ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީއަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި ސިޓީ ކައުންސިލާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީއާއި މުއައްސަސާތަކުގެ ވެރިންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

20 ނޮވެންބަރު 2021

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ކައުންސިލާއި މުއައްސަސާތަކުގެ ވެރިންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީއަށް އެންމެ މުހިންމު މަޝްރޫޢު ތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ސިޓީ ކައުންސިލާއި މުއައްސަސާތަކުގެ އިސްވެރިން މަޝްވަރާކުރެއްވި
20 ނޮވެންބަރު 2021, ޚަބަރު
Vice President meets with Kulhudhuffushi City Council, WDC and senior institutional representatives, discusses the most crucial projects for the city
20 November 2021, Press Release