ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، ވިލާ ކޮލެޖުގެ 'ސްޓޫޑަންޓް އެޗީވްމަންޓް އެވޯޑްސް' ޙަފުލާ ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވުން

23 އޮކްޓޫބަރު 2021

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ މަތީ ފަންތީގެ މަޤާމުތަކަށް މީހުން ތަމްރީނުކުރުމަށް ޙާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދިނުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ގޮވާލައްވައިފި
23 އޮކްޓޫބަރު 2021, ޚަބަރު
Vice President urges educational institutions to pay special attention to training youth to fill top tourism jobs
23 October 2021, Press Release