ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި އެމަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން، "އޭޑީ އެސްޓްރާ: ރައިދާސް މޯލްޑިވްސް ސްޕްރިންގ ސަމަރ ކަލެކްޝަން 2022" އިފްތިތާޙުކުރުމުގެ ޙަފްލާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން

22 އޮކްޓޫބަރު 2021

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

President and First Lady attend the launching of ‘Ad Astra: Raidha's Maldives Spring Summer Collection 2022’
22 October 2021, Press Release
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި އެމަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން، "އޭޑީ އެސްޓްރާ: ރައިދާސް މޯލްޑިވްސް ސްޕްރިންގ ސަމަރ ކަލެކްޝަން 2022" އިފްތިތާޙުކުރުމުގެ ޙަފްލާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
22 އޮކްޓޫބަރު 2021, ޚަބަރު