ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އއ.ބޮޑުފޮޅަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު، ހެލްތު ސެންޓަރު އަދި ގިރާ ސަރަޙައްދު ބައްލަވާލައްވާ، ރަށުގެ ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން

21 އޮކްޓޫބަރު 2021

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބޮޑުފޮޅުދޫ ރައްޔިތުންނާ ކައުންސިލާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: ރައްޔިތުންގެ އުންމީދުތައް ރައީސާ ގުޅިފައިވާ ކަމަށް ކައުންސިލުން ވިދާޅުވި
21 އޮކްޓޫބަރު 2021, ޚަބަރު
President meets AA Bodufolhudhoo residents, Council and WDC: Council says resident's aspirations are with the President
21 October 2021, Press Release