ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އއ. އުކުޅަހަށް ވަޑައިގެން ރަށުގެ ރައްޔިތުންނާއި ވިޔަފާރިވެރިންނާ ގެސްޓްހައުސް ހިންގާ ފަރާތްތަކާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

20 އޮކްޓޫބަރު 2021

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އއ. އުކުޅަހު ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: ސަރުކާރު އޮންނާނީ އަބަދުވެސް ރައްޔިތުންގެ ޚިދުމަތުގައިކަމަށް ވިދާޅުވި
20 އޮކްޓޫބަރު 2021, ޚަބަރު
President meets AA Ukulhas residents, says government's purpose is to serve the people
20 October 2021, Press Release