ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލާއި ރަށްގިރާ ސަރަޙައްދު ބައްލަވާލެއްވުން

20 އޮކްޓޫބަރު 2021

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރަސްދޫގެ ކައުންސިލާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ގާތުން އަޑުއައްސަވަން ރަސްދޫއަށް ވަޑައިގެންނެވީތީ ރައީސަށް ކައުންސިލުން ޝުކުރުއަދާކުރެއްވި
20 އޮކްޓޫބަރު 2021, ޚަބަރު