ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އއ. ރަސްދޫ ކައުންސިލާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

20 އޮކްޓޫބަރު 2021

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރަސްދޫގެ ކައުންސިލާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ގާތުން އަޑުއައްސަވަން ރަސްދޫއަށް ވަޑައިގެންނެވީތީ ރައީސަށް ކައުންސިލުން ޝުކުރުއަދާކުރެއްވި
20 އޮކްޓޫބަރު 2021, ޚަބަރު
President meets AA Rasdhoo Council and WDC: Council thanks President for close attention paid to residents' concerns
20 October 2021, Press Release