ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އއ. ރަސްދޫއަށް ވަޑައިގެން ރަށުގެ ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން

20 އޮކްޓޫބަރު 2021

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އއ. ރަސްދޫ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
20 އޮކްޓޫބަރު 2021, ޚަބަރު
President meets AA Rasdhoo community, affirms commitment to listen to them and alleviate their issues
20 October 2021, Press Release