ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އއ. ތޮއްޑޫއަށް ވަޑައިގެން މުއައްސަސާތަކަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި، ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ސަރުކާރުން ހިންގާ މަޝްރޫޢުތައް ބައްލަވާލައްވައި މުހިންމު ބައެއް ސަރަޙައްދުތަކަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވުން

20 އޮކްޓޫބަރު 2021

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތޮއްޑޫގެ ކައުންސިލާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: ކައުންސިލްގެ އަމާޒަކީ ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުން ލިބިދޭ ބާރުތަކުގެ އެންމެ ފުރިހަމަ ބޭނުން ހިފައި ރަށަށް ތަރައްޤީ ގެނެސްދިނުންކަމުގައި ކައުންސިލުން ވިދާޅުވި
20 އޮކްޓޫބަރު 2021, ޚަބަރު