ފޮޓޯ އަލްބަމް

އެމެރިކާ ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް ވަދާޢީ ޒިޔާރަތް ކުރެއްވުން

19 އޮކްޓޫބަރު 2021

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

US Ambassador pays farewell call on the President
19 October 2021, Press Release
އެމެރިކާއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް ވަދާޢީ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
19 އޮކްޓޫބަރު 2021, ޚަބަރު