ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2021 ގެ ފައިނަލްގައި އިންޑިއާ އާއި ނޭޕާލް ބައްދަލުކުރި މެޗު ބައްލަވާލެއްވުން

16 އޮކްޓޫބަރު 2021

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

President attends SAFF Championship 2021 final match: India vs. Nepal
16 October 2021, Press Release
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2021 ގެ ފައިނަލްގައި އިންޑިއާ އާއި ނޭޕާލް ބައްދަލުކުރި މެޗު ބައްލަވާލައްވައިފި
16 އޮކްޓޫބަރު 2021, ޚަބަރު