ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ދަނޑުވެރިންގެ ދުވަހާއި ކާބޯތަކެތީގެ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން

15 އޮކްޓޫބަރު 2021

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް މިހާރަށްވުރެ ފަސޭހައިން މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުން ބިން ހަމަޖައްސައިދޭން ކައުންސިލުތަކާ މަޝްވަރާކުރައްވައިގެން މަސައްކަތްކުރައްވާނެކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
15 އޮކްޓޫބަރު 2021, ޚަބަރު
The government will work with local councils to ease the difficulties in leasing lots for farming - President
15 October 2021, Press Release