ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން "ސުޕާރ ކިޑްސް ޗެލެންޖް" އިފްތިތާޙް ކޮށްދެއްވުން

13 އޮކްޓޫބަރު 2021

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

First Lady launches "Superkids Challenge' by MOMS NGO
13 October 2021, Press Release
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން މޮމްސް ޖަމްޢިއްޔާގެ "ސުޕަރ ކިޑްސް ޗެލެންޖް" އިފްތިތާޙްކޮށްދެއްވައިފި
13 އޮކްޓޫބަރު 2021, ޚަބަރު