ފޮޓޯ އަލްބަމް

ވަރލްޑް ޓޫރިޒަމް އޯގަނައިޒޭޝަންގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޚްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރެއްވުން

11 އޮކްޓޫބަރު 2021

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Secretary-General of the World Tourism Organization pays courtesy call on the President
11 October 2021, Press Release
ވަރލްޑް ޓޫރިޒަމް އޯގަނައިޒޭޝަންގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
11 އޮކްޓޫބަރު 2021, ޚަބަރު