ފޮޓޯ އަލްބަމް

މިޞްރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް ވަދާޢީ ޒިޔާރާތް ކުރެއްވުން

11 އޮކްޓޫބަރު 2021

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Egyptian Ambassador pays farewell call on the President
11 October 2021, Press Release
މިޞްރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް ވަދާޢީ ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި
11 އޮކްޓޫބަރު 2021, ޚަބަރު