ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ވިލާ ކޮލެޖްގެ ސައިކޮލޮޖީ އެސޯސިއޭޝަން އިފްތިތާޙްކޮށްދެއްވުން

10 އޮކްޓޫބަރު 2021

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

First Lady inaugurates Psychology Association of Villa College
10 October 2021, Press Release
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން، ވިލާ ކޮލެޖްގެ ސައިކޮލޮޖީ އެސޯސިއޭޝަން އިފްތިތާޙްކޮށްދެއްވައިފި
10 އޮކްޓޫބަރު 2021, ޚަބަރު