ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2021 ގައި ރާއްޖެއާ ސްރީލަންކާ ބައްދަލުކުރި މެޗު ބައްލަވާލެއްވުން

10 އޮކްޓޫބަރު 2021

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2021 ގައި ރާއްޖެ އާއި ސްރީލަންކާ ބައްދަލުކުރި މެޗު ބައްލަވާލައްވައިފި
10 އޮކްޓޫބަރު 2021, ޚަބަރު
President attends SAFF Championship 2021 match between Maldives and Sri Lanka
10 October 2021, Press Release