ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުންގެ އަރިހަށް އ.ދ. ގެ ޢާންމު މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ އަނބިކަނބަލުން އިޚްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރެއްވުން

9 އޮކްޓޫބަރު 2021

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުންގެ އަރިހަށް އ.ދ. ގެ ޢާންމު މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ އަނބިކަނބަލުން އިޚްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
9 އޮކްޓޫބަރު 2021, ޚަބަރު
Spouse of PGA of the 76th session of UNGA pays courtesy call on First Lady
09 October 2021, Press Release