ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2021 ގައި ރާއްޖެއާ ބަންގްލަދޭޝް ބައްދަލުކުރި މެޗު ބައްލަވާލެއްވުން

7 އޮކްޓޫބަރު 2021

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2021 ގައި ރާއްޖެ އާއި ބަންގްލަދޭޝް ބައްދަލުކުރި މެޗު ބައްލަވާލައްވައިފި
7 އޮކްޓޫބަރު 2021, ޚަބަރު
President attends Maldives vs. Bangladesh match in the SAFF Championship 2021
07 October 2021, Press Release